ארכיון Archive

הורד קובץ כעת

רישום נושאים בארכיון Subject listing of archive holdings

לעיין בחומר, ביקור בארכיון ושאלות, בבקשה לכתוב אל הארכיון litjews@bezeqint.net או טל: 036964812

Enquiries and visitation – please write litjews@bezeqint.net or phone 03 696-4812

Symbol Description כותרת התיק סימול
A-I Personal files A-B תיקים אישיים לפי א-ב א-א
         
A-II-1 Community organizations & general communities, ie - Yarburg / Jurbarkas מוסדות הקהילות וקהילות כללי, לדוגמא ב1
יורבורג, שבלי, וויזין, אושפטל, וילקי, לזדאי, שקוד, וילקמיר, פונבז', סרהיי, וילקובישקי, וכו'
A-II-2 Medical רפואה ב2
A-II-3 Economic כלכלה ב3
A-II-4 Religious organizations מסדות דתיים ב4
         
A-III-1 Education חינוך ג1
A-III-2 Sport ספורט ג2
A-III-3 Art, Theatre, Literature אמנות, תאיטרון וספרות ג3
A-III-4 Educational institutions - workbooks חוברות של מוסדות חינוך ג4
A-III-5 Newspapers עיתונות ג5
A-III-5 Newspapers Goldsmidt עיתונות - גולדשמידט
         
A-IV-1-1 Zionist Movements - general תנועות ציוניות - כללי ד/1/א
A-IV-1-2 Political parties, youth movements, Karen Kayemet - publications and booklets חוברות ופרסומים - מפלגות ותנועות נוער, קק"ל ד/2
A-IV-1-3 Zionist Movements - general תנועות ציוניות - כללי
A-IV-6 Prisoners of Zion אסירי ציון
         
A-V-1 Contacts with Lithuanian population קשרים עם האוכלוסיה הליטאית ה/1/א
A-V-2 Righteous חסידי אומות העולם ה/2
A-V-3 Lithuanian war criminals פושעי מלחמה ליטאים ה/3
         
A-VI Lithuanian Jewry under the Russian Tsars' period, Rights Declaration of Vytautas יהדות ליטא בתקופת הצאר ברוסיה, מגילת הזכויות שניתנה ע"י Vytautas ו
         
A-VII General photos and maps ריכוז תמונות כללי, מפות ז/1
A-VII-2 Maps מפות ז/2
         
A-VIII-1-1 Minister for Jewish Affairs & the Religous Councils המיניסטריון לענייני יהודים והמועצה היהודית ח/1
A-VIII-1-2 Jews in government ministries of Independent Lithuania יהודים במוסדות ממשלתיים בליטא העצמאית ח/2
         
A-IX-1-1 Holocaust תקופת השואה ט/1
A-IX-1-26 Yermiahu Shochat will עיזבון ירמיהו שוחט ט/8/1
A-IX-1-27 Lists of Rabbis and free masons; list of Jews murdered in Kovno prison; lists - Kovno, Dachau, Tavrig; list of Lithuanian survivors 1946 in Europe and Israel. List of children from the Palangan and Druskinikia camps in 1941. Partial list of children who survived the Kovno ghetto רשימות רבנים ובעלי מקצועות חופשיים. רשימת שמות יהודים שנרצחו בבתי-הסוהר בקובנה, רשימות -- קובנה, דכאו, טבריג. רשימת ניצולי שואה בליטא - 1946 בארצות אירופה ובא"י. רשימת הילדים שהיו במחנות פאלאנגען ודרוסקינינקאי ב- 1941. רשימה חלקית של ילדים מניצולי גטו קובנה ט/9/1
A-IX-1-30 Kovno ghetto גטו קובנה ט/10/1
A-IX-1-32 Testimonies from the Holocaust, including historical publications. Holocaust memorials and museums abroad גביית עדויות לתקופת השואה - כולל פרסומים היסטוריים. הנצחת השואה במוזאונים בחו"ל ט/11/1
A-IX-2-2 Memorials: Lithuania הנצחה ומצבות זיכרון: ליטא
A-IX-2-13 Memorials: Israel הנצחה ומצבות זיכרון: ישראל
A-IX-3-1 Photos from Kovno ghetto תמונות בגטו קובנה וצילומים מהפורטים ט/3
A-IX-4 Letters from Holocaust (including originals) מכתבים מתקופת השואה (גם מקוריים) ט/4
A-IX-5 German documents from the military archive in Freiburg מסמכים בגרמנית מהארכיון הצבאי בפרייבורג ט/5
A-IX-6 Material on Vilna Jewry - documents from Vilna ghetto from Mrs. Ziman חומר על יהדות וילנה - מסמכים בגטו וילנה - ע"י גב' זימן ט/6
A-IX-7 List of Lithuanian Jews - survivors of the camps רשימת יהודי ליטא - ניצולי המחנות ט/7
         
A-X Period of Soviet capture 1940-41 תקופת הכיבוש הסובייטי 1940-41 י
A-XI Lithuanian Jews exiled to Siberia and Soviet Union as refugees of WWII יהודי ליטא בגירוש לסיביר וברה"מ כפליטים במלחמת עולם ה- 2 י"א
A-XII Fighting the Nazis, Partisans, Red Army WWII לחימה בנאצים - פרטיזנים - בצבא האדום וחיילות אחרים י"ב
A-XIII Lithuanian Assn activities including Jerusalem and Academic Assn איגוד יוצאי ליטא - מפעולות האיגוד בישראל כולל ירושלים ואיחוד האקדמאים י"ג
A-XIV Condition of Jews in Soviet Lithuania after WWII מצב היהודים בליטא הסובייטית אחרי מלחמת העולם השנייה י"ד
A-XV Newspaper clippings and book sections on Lithuania, see Library, see file A-III-5 קטעי עתונות וספרים על ליטא - ר' - ספרייה,          ר' - תיק ג/5 עיתונות ט"ו/א
A-XVI Personal letters to Dov Lipitz regarding Volume 1 and reactions to volumes 2,3,4 - "Yehadut Lita" מכתבים אישיים לדב ליפץ בענין כרך א' - תגובות לכרכים ד,ג,ד - "יהדות ליטא" ט"ז
A-XVII Special file - people (private) תיק מיוחד - אישיא (חסוי) י"ז
A-XVIII Family Trees of Lithuanian families "עץ משפחה" שושלת יוחסין של שמשפחות שונות מיוצאי ליטא י"ח
A-XIX Research works on subjects about lives of Lithuanian Jews עובדות מחקר על נושאים מחיי יהודי ליטא י"ט
         
A-XX-1(-6) Stories and testamonies of Lithuanian Jews - personal visits to Lita סיפורים ועדויות של יהודי ליטא - רשמים מביקורים בליטא כ1
A-XX-2 Letters of Holocaust survivors 1944-45 מכתבים של ניצולי שואה 1944-45 כ2
A-XX-3 Stories and testamonies of Lithuanian Jews - personal visits to Lita סיפורים ועדויות של יהודי ליטא - רשמים מביקורים בליטא כ3
A-XXI-1 Escape and illegal immigration הבריחה וההפעלה כ"א
A-XXII-1 Lithuanian Jews survivors שארית הפליטה של יוצאי ליטא כ"ב
A-XX-2-2 Activities of Lithuanian survivors (in Germany, Italy and other countries) פעולות שארית הפליטה של יוצאי ליטא (בגרמניה, איטליה ובארצות אחרות) כ/2/ב
A-XXIII Special original documents מסמכים מקוריים מיוחדים כ"ג
A-XXIV Polish refugees in Lithuania 1939-41 פליטי פולין בליטא 1939-41 כ"ד
A-XXV Former Lithuanians' activities abroad פעילות ארגוני יוצאי ליטא בחו"ל
A-XXVI Archival material for "Yahadut Lita" vol. 4 חומר ארכיוני לספר "יהדות ליטא כרך ד'" כ"ו
A-XXVII Archives of former Lithuanians organization (including Sereje, Vilkaviskis, and others) ארכיונים של ארגוני יוצאי ליטא (כולל סרהיי, וולקובישקי ועוד) כ"ז
A-XXVIII Publications in newspapers on Archive of Former Lithuanians in Israel פרסומים בעתונות על הארכיון לתולדות יהדות ליטא כ"ח
A-XXIX Historical Vilna וילנה (ההיסטורית) כ"ט
         
A-XXXI Organization of the Jewish Community in Kovno - Vilna 1988-89 and their activities התארגנות הקהילה היהודית בקובנה - וילנה 1988-89 ופעילותם ל"א
A-XXXII Contacts with the Jewish Community Center in Lithuania - activities in Kovno and Vilna קשרים עם המרכז התרבותי היהודי בליטא עם פעילים בקובנה ובוילנה ל"ב
A-XXXIII Kovno Orphanage בית יתומים בקובנה ל"ג
A-XXXIV Community Albums (in Library cabinets) אלבומים של קהילות (בארון הספרייה) ל"ד
A-XXXV Re-creation & memorials to life of the Jews in Lithuania שחזור והנצחת חיי היהודים בליטא ל"ה
A-XXXVI Current newspaper articles from Lithuania קטעיי עתונות עכשויים מליטא ובקשר לליטא, פרסומים נוכחיים בליטא ל"ו
A-XXXVIII Weizenthal Center activities regarding Lithuanian war criminals מרכז ויזנטל - פעילותו בנושאי פושעי מלחמה ליטאיים ל"ח
A-XXXIX Jewish Museum in Vilna - the Community in Vilna המוזיאון היהודי בוילנה - הקהילה בוילנה ל"ט
         
A-XL Women's organization for Lithuanian Refugees in Israel 1945-46 אגודת נשים למען פליטי ליטא בארץ 1945-6 מ
A-XLI Government permits from Independent Lithuanian organizations אישורים ממשלתיים -- ממוסדות ליטא העצמאית מ"א
A-XLII Holocaust Museum Washington DC מוזיאון השואה בוושינגטון מ"ב
A-XLIII Articles on anti-Semitism in Lithuania today מאמרים על תופעות אנטישמיות בליטא כיום מ"ג
A-XLIV Holocaust Museum in Richmond מוזיאון השואה בריצ'מונד מ"ד
A-XLV Haifa branch activities פעילות סניף חיפה מ"ה
A-XLVI Archive of the Lithuanian Assn הארכיון של איגוד יוצאי ליטא מ"ו


הורד קובץ כעת
בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net